domáca stránka  podujatia  |  rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav hudba

oznamy články  |  obrázky  |  spojenia       

 

O RODNOM KRUHU

RODNÝ KRUH je spoločenstvo pre ochranu a rozvoj vedomstva, pôvodného - prírodného
duchovna. 

Končí sa doba zakliatia a spánku, nastáva doba duchovného prebudenia.
Rodný kruh začal pôsobiť na Slovensku ako Pôvodný kruh v koncom deväťdesiatych
rokov minulého storočia. Duchovným základom kruhu je vedomectvo prameniace z
nepretrhnutého sledu koreňov pôvodnej slovenskej, slovanskej, indoeurópskej,
všeľudskej a všebytostnej kultúry. Na prelome tisícročí spoločenstvo prijalo meno
Rodný kruh. 

Rodný kruh sa napája na najstaršie duchovné tradície. Súbežne uskutočňuje a
podporuje aj novodrevný vývoj, teda citlivým a celostným spôsobom sa prispôsobuje
dobe a v potrebnej miere sa vyvíja so zachovaním duchovnej totožnosti. Takto buduje
ochranu pred globalizačnou uniformitou, ktorá ničí kultúry aj rastlinné a 
živočíšne druhy a celkový súlad na Matke Zemi a v jej okolí. 

Pôvodné prírodné duchovno bolo na Slovensku zakazované viac ako tisíc rokov. Sme
tu, aby sme si uplatnili svoje sväté právo slobody, sebaurčenia a duchovnej a
spoločenskej samosprávy. Nemienime už podporovať to, čo nás utláčalo, alebo utláča.
Nech sila ide z koreňov do kvetov, nech cesta rastie v slobode a zodpoVEDnosti. Sme
tu, aby sme žili v súlade s prírodou a ďalšími bytosťami. Preto sme spustili hnutie
duchovnej obrody. 

Členom Rodného kruhu sa bytosť nestáva podpisom. Činy a spôsob života sú dôležité.
Nepotrebujeme formálne členstvo. Kto robí niečo pre duchovnú obrodu, je našim
priateľom, bez ohľadu na príslušnosť k rôznym spoločnostiam, pokiaľ nepotláča rodné
duchovno a jeho prejavy. 

Rodný kruh neberie granty. Základné správy - vzdelanie - sa snažíme sprístupniť pre 
každého, kto prejaví záujem, aj prostredníctvom spriaznených spoločenstcieleiev a prepojení. 

Rodný kruh a hnutie obrody nepotrebuje a nepestuje slepú vieru. 
Bez celostného vedomia nieto duchovnej obrody.
V Rodnom kruhu su ľudia z rôznych duchovných okruhov. Rodný kruh nie je
náboženskou spoločnosťou. 

Máme právo na to, aby v našej krajine bolo vzdelanie v súlade s pôvodnou kultúrou.
Toto právo budeme uplatňovať. 

Príroda, zvieratá, rastliny a iné bytosti sú duchovnou súčasťou krajiny. Matka Zem,
voda, vzduch a oheň (živa, energia), a teda od nepamäti ctené živly, nech nie sú len
obeťami trhu. Lebo potom sa môže stať aj celá krajina len obeťou sebectva a trhu a
hrozí to aj ľudským dušiam. Nechceme žiť v trhovom otroctve. Nechceme, aby naša
krajina bola rozpredaná. 

Každý zodpovedá za seba. Tí, ktorí žijú vlastnú cestu, zodpovedajú za vlastnú cestu.
Tí, ktorí konajú širšie veci, zodpovedajú za širšie veci. Je najvyšší čas konať.
Nežiadaj od iných moc, prebuď v sebe silu a urob čin! Staňme sa  vodcami svojej
cesty! Buďme sami sebou, neobliekajme sa do cudzích šiat! Postavme sa v duchu!
Nevyžadujme podpory, podmienky, nečakajme na to, že nám niekto niečo pripraví.Buďme
to my, kto pripravuje. Urobme odvážne činy a rozhodnutia. Nepremeškajme svoj čas! 

 

 

Zameranie združenia:

Rodný kruh, je spoločnosť vedomeckého učenia pôvodného, prírodného duchovna. Je to spoločnosť, ktorá umožňuje lepší prístup k vedomeckému učeniu, k pôvodnej kultúre – duchovnu. Ukazuje možnosti a sprístupňuje cesty obrodenia bytostí, krajiny a spoločnosti. Ustanovenie Rodného kruhu napomáha účinnejšej ochrane pôvodných - prírodných hodnôt v nových podmienkach a účinnejšiemu šíreniu a rozvoju vedomeckého učenia. Sprostredkúva vedomie o pôvodných, prírodných hodnotách a sprístupňuje ich dospelým, ale aj rastúcim a dorastajúcim. Rodný kruh zabezpečuje aj učebné pomôcky a diela z tohto prameňa. Na svojich podujatiach v rôznych častiach krajiny, prípadne aj v zahraničí, spriechodňuje prírodné vedomstvo a rodnú kultúru. V slovenskom duchovnom okruhu je prirodzeným dorozumievacím prostriedkom slovenský jazyk v pôvodnej slovnej zásobe.

 

Podstata, ciele, činnosť:

Podstata a základ Rodného kruhu je vedomecké učenie, ktoré vychádza z pôvodnej, prírodnej slovanskej až indoeurópskej kultúry, ktorá je súčasťou kultúry všeľudskej a všebytostnej.

 

Ciele Rodného kruhu:

Šírenie vedomeckého u čenia

- vo vlastnej sieti aj v spolupráci s inými jestvujúcimi spoločnosťami a vzdelávacími zariadeniami zviditeľňovanie vedomeckého jadra v pôvodnej kultúre

- celostné vysvetlenie národopisu, ľudovedy a iných vied, zvykoslovia, ľudovej slovesnosti, koreňoslovia, pôvodného umenia, celostného duchovna a vývoja spoločnosti

Ochrana prírodnej kultúry - rodného duchovna

- ochrana práva na svojbytnú kultúru – duchovno

- ochrana a zabezpečenie pôvodnej kultúry - duchovna, vzdelanosti v tomto smere a slobody jej šírenia

- ochrana práva na prirodzené duchovné hodnoty, ochrana a uplatnenie práva na rozjímanie

- ochrana hodnôt s rodnou kultúrou spojených a z nej vychádzajúcich,ochrana posvätných miest – hôr hájov, uctievaných stromov, kameňov, uctievaných prameňov a iných prejavov pôvodného duchovna

- ochrana a rozvíjanie prírodného hospodárstva a hospodárenia, ľudových, pôvodných umeleckých i remeselných smerov a smerov z nich vychádzajúcich, teda novodrevných

Celostná ochrana prírodného-duchovného súladu

- ochrana krajiny a prírody všeobecne, oddávna uctievaných prírodných živlov - Matky Zeme, vôd, povetria, ochrana pred zneužívaním ohňa, zdrojov živy, ochrana bytostí a súladu v miestnom a všehomírnom kole živy

- ochrana a prípadne vytváranie podmienok pre život pôvodných, prípadne dlhodobo udomácnených ohrozených a inak dôležitých rastlinných a živočíšnych druhov, pre súlad krajiny a všehomíra

- ochrana duchovného, duševného aj telesného súladu v krajine a to prostriedkami pôvodného, prírodného duchovna a s pomocou vedomeckého učenia

- posilňovanie duchaplnosti a citového naplnenia ako prirodzenej ochrany pred nepriaznivými závislosťami a tlakmi (pred spotrebníckymi tlakmi, civilizačnými ruchmi a nemocami, drogovou závisloslosťou, pred prípadným mocenským útlakom a pod.)

- zviditelňovanie prirodzených súvislosti, vzťahov a prienikov s inými kultúrami a všehomírnym duchovnom

 

domáca stránka  podujatia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky